संस्कृत शब्द​ कृष्णस्य का अर्थ (Meaning of Samskrit word kRRiShNasya)

कृष्णस्य

वर्णविच्छेदः – क् + ऋ + ष् + ण् + अ + स् + य् + अ
एकवचनम् पुँल्लिङ्गम् विभक्तिः — षष्ठी
  • सुदामा कृष्णस्य अन्यतमः सखा आसीत्।
  • कृष्णस्य ललाटे तिलकम् अस्ति।
  • अर्जुनः कृष्णस्य देहे कान् पश्यति? — अर्जुनः कृष्णस्य देहे देवान् पश्यति।

हिन्दी में अर्थ​

कृष्ण के

Meaning in English

Krishna's