संस्कृत शब्द​ जन्म का अर्थ (Meaning of Samskrit word janma)

जन्म

वर्णविच्छेदः – ज् + अ + न् + म् + अ
  • सः सूर्योदयकाले जन्म प्राप्तवान्।

हिन्दी में अर्थ​

जन्म

Meaning in English

birth