संस्कृत शब्द​ इन्द्रेण का अर्थ (Meaning of Samskrit word indreNa)

इन्द्रेण

वर्णविच्छेदः – इ + न् + द् + र् + ए + ण् + अ
एकवचनम् पुँल्लिङ्गम् विभक्तिः — तृतीया
  • आञ्जनेयः इन्द्रेण सह युद्धं कृतवान्।

हिन्दी में अर्थ​

इंद्र (से)

Meaning in English

(with) Indra