संस्कृत शब्द​ हिमालये का अर्थ (Meaning of Samskrit word himAlaye)

हिमालये

वर्णविच्छेदः – ह् + इ + म् + आ + ल् + अ + य् + ए
एकवचनम् पुँल्लिङ्गम् सप्तमी विभक्तिः
  • हिमालये 'गोमुखम्' इति गुहायां गङ्गायाः उद्भवः भवति।

हिन्दी में अर्थ​

हिमालय में

Meaning in English

in the Himalaya