संस्कृत शब्द​ ग्रामीणः का अर्थ (Meaning of Samskrit word grAmINaH)

ग्रामीणः

वर्णविच्छेदः – ग् + र् + आ + म् + ई + ण् + अः
  • कश्चन ग्रामीणः नगरदर्शनार्थं महानगरं गतवान्।

हिन्दी में अर्थ​

ग्रामीण

Meaning in English

villager