संस्कृत शब्द​ गजः का अर्थ (Meaning of Samskrit word gajaH)

गजः

वर्णविच्छेदः – ग् + अ + ज् + अः
एकवचनम् पुँल्लिङ्गम् प्रथमा विभक्तिः
  • एषः कः? — एषः गजः।
  • गजः मन्दं गच्छति।

हिन्दी में अर्थ​

हाथी

Meaning in English

elephant