संस्कृत शब्द​ गृहिणी का अर्थ (Meaning of Samskrit word gRRihiNI)

गृहिणी

वर्णविच्छेदः – ग् + ऋ + ह् + इ + ण् + ई
एकवचनम् स्त्रीलिङ्गम् प्रथमा विभक्तिः
  • गृहिणी भिक्षुकाय भिक्षां ददाति।

हिन्दी में अर्थ​

गृहिणी, गृह स्वामिनी

Meaning in English

housewife, house owner