संस्कृत शब्द​ गृहीत्वा का अर्थ (Meaning of Samskrit word gRRihItvA)

गृहीत्वा

वर्णविच्छेदः – ग् + ऋ + ह् + ई + त् + व् + आ
अव्ययम्
  • सः झटिति उत्थाय​, धनुः गृहीत्वा सारथिम् उक्तवान्।

हिन्दी में अर्थ​

पकड़कर

Meaning in English

after taking