संस्कृत शब्द​ गायकः का अर्थ (Meaning of Samskrit word gAyakaH)

गायकः

वर्णविच्छेदः – ग् + आ + य् + अ + क् + अः
एकवचनम् पुँल्लिङ्गम् विभक्तिः — प्रथमा
  • गायकः गायति।
  • अहं गायकः।
  • अहं गायकः। भवान् मया सह गायतु।
  • गायकः श्रोतृभ्यां प्रशंसां प्राप्तवान्।

हिन्दी में अर्थ​

गायक

Meaning in English

singer