संस्कृत शब्द​ एकत्र का अर्थ (Meaning of Samskrit word ekatra)

एकत्र

वर्णविच्छेदः – ए + क् + अ + त् + र् + अ
अव्ययम्
  • कुरुक्षेत्ररणरङ्गे पाण्डवाः एकत्र तिष्ठन्ति। कौरवाः एकत्र तिष्ठन्ति।

हिन्दी में अर्थ​

एक जगह​

Meaning in English

in one place

अव्ययम्
  • अहम् एकत्र अधिकारी, अपरत्र समाजसेवी अपि।

हिन्दी में अर्थ​

एक ओर

Meaning in English

on the one side