संस्कृत शब्द​ धेनुः का अर्थ (Meaning of Samskrit word dhenuH)

धेनुः

वर्णविच्छेदः – ध् + ए + न् + उः
एकवचनम् स्त्रीलिङ्गम् विभक्तिः — प्रथमा
मूलशब्दः - धेनु
  • एषा का? - एषा धेनुः।
  • धेनुः तृणं भक्षयति।
  • यत्र धेनुः गच्छति तत्र वत्सः अनुसरति।
  • धेनुः भारतीयसंस्कृतेः प्रतीकम्।

हिन्दी में अर्थ​

गाय​

Meaning in English

cow