संस्कृत शब्द​ चिकित्सालये का अर्थ (Meaning of Samskrit word chikitsAlaye)

चिकित्सालये

वर्णविच्छेदः – च् + इ + क् + इ + त् + स् + आ + ल् + अ + य् + ए
एकवचनम् पुँल्लिङ्गम् विभक्तिः — सप्तमी
  • अहं चिकित्सालये कार्यं करोमि।

हिन्दी में अर्थ​

चिकित्सालय में

Meaning in English

in a hospital