संस्कृत शब्द​ छायाचित्रणं का अर्थ (Meaning of Samskrit word ChAyAchitraNaM)

छायाचित्रणं

वर्णविच्छेदः – छ् + आ + य् + आ + च् + इ + त् + र् + अ + ण् + अं
  • छायाचित्रणं बहु सुन्दरम् अस्ति।

हिन्दी में अर्थ​

छायाचित्रण

Meaning in English

photography