संस्कृत शब्द​ छात्रान् का अर्थ (Meaning of Samskrit word ChAtrAn)

छात्रान्

वर्णविच्छेदः – छ् + आ + त् + र् + आ + न्
बहुवचनम् पुँल्लिङ्गम् द्वितीया विभक्तिः
  • अहं शिक्षकः भूत्वा छात्रान् पाठयिष्यामि।

हिन्दी में अर्थ​

छात्रों को

Meaning in English

to the students