संस्कृत शब्द​ बुद्धिमान् का अर्थ (Meaning of Samskrit word buddhimAn)

बुद्धिमान्

वर्णविच्छेदः – ब् + उ + द् + ध् + इ + म् + आ + न्
  • बुद्धिमान् क्रोधं त्यजति।
  • यद्यपि एषः अतीव बुद्धिमान्, परन्तु अहङ्कारी अपि।

हिन्दी में अर्थ​

बुद्धिमान

Meaning in English

wise, intelligent