संस्कृत शब्द​ भूरि का अर्थ (Meaning of Samskrit word bhUri)

भूरि

वर्णविच्छेदः – भ् + ऊ + र् + इ
एकवचनम् नपुंसकलिङ्गम् विभक्तिः — प्रथमा
  • निर्धनः जनः भूरि परिश्रम्य धनम् उपार्जितवान्।

हिन्दी में अर्थ​

अधिक​, बहुत​

Meaning in English

many, much