संस्कृत शब्द​ भवन्तु का अर्थ (Meaning of Samskrit word bhavantu)

भवन्तु

वर्णविच्छेदः – भ् + अ + व् + अ + न् + त् + उ
बहुवचनम् प्रथम​ पुरुषः क्रियापदम्
  • भवन्तः भीताः मा भवन्तु।

हिन्दी में अर्थ​

होइए, होओ

Meaning in English

be (imperative)