संस्कृत शब्द​ भारतमातरं का अर्थ (Meaning of Samskrit word bhAratamAtaraM)

भारतमातरं

वर्णविच्छेदः – भ् + आ + र् + अ + त् + अ + म् + आ + त् + अ + र् + अं
एकवचनम् स्त्रीलिङ्गम् द्वितीया विभक्तिः
  • बालकः बालिका च भारतमातरं नमतः।

हिन्दी में अर्थ​

भारत माता को

Meaning in English

to the mother India (Bharat Mata)