संस्कृत शब्द​ बालिका का अर्थ (Meaning of Samskrit word bAlikA)

बालिका

वर्णविच्छेदः – ब् + आ + ल् + इ + क् + आ
एकवचनम् स्त्रीलिङ्गम् प्रथमा विभक्तिः
  • एषा बालिका।
  • एषा बालिका अंजू।
  • बालिका पठति।
  • बालिका खादति।
  • बालकः बालिका च भारतमातरं नमतः।

हिन्दी में अर्थ​

लड़की

Meaning in English

girl