संस्कृत शब्द​ बालकः का अर्थ (Meaning of Samskrit word bAlakaH)

बालकः

वर्णविच्छेदः – ब् + आ + ल् + अ + क् + अः
एकवचनम् पुँल्लिङ्गम् विभक्तिः — प्रथमा
  • एषः बालकः।
  • एषः बालकः गौरवः।
  • बालकः पठति।
  • बालकः पुस्तकं पठति।
  • बालकः बालिका च भारतमातरं नमतः।
  • बालकः किं खादति? — बालकः रोटिकां खादति।

हिन्दी में अर्थ​

लड़का

Meaning in English

boy