संस्कृत शब्द​ अवदन् का अर्थ (Meaning of Samskrit word avadan)

अवदन्

वर्णविच्छेदः – अ + व् + अ + द् + अ + न्
बहुवचनम् पुरुषः — प्रथमः परस्मैपदम् क्रियापदम् लङ्लकारः धातुः — वद्
  • एताः उत्तमानि वाक्यानि अवदन्।

हिन्दी में अर्थ​

बोला

Meaning in English

spoke