संस्कृत शब्द​ अवदानम् का अर्थ (Meaning of Samskrit word avadAnam)

अवदानम्

वर्णविच्छेदः – अ + व् + अ + द् + आ + न् + अ + म्
  • समाजसेवायाः अतिरिक्तं लेखनक्षेत्रे अपि तस्याः महत्त्वपूर्णम् अवदानम् अस्ति।

हिन्दी में अर्थ​

योगदान

Meaning in English

contribution