संस्कृत शब्द​ अस्माकम् का अर्थ (Meaning of Samskrit word asmAkam)

अस्माकम्

वर्णविच्छेदः – अ + स् + म् + आ + क् + अ + म्
बहुवचनम् षष्ठी विभक्तिः
  • भवान् अस्माकम् अतिथिः भवति।

हिन्दी में अर्थ​

हमारा

Meaning in English

our