संस्कृत शब्द​ अरविन्दः का अर्थ (Meaning of Samskrit word aravindaH)

अरविन्दः

वर्णविच्छेदः – अ + र् + अ + व् + इ + न् + द् + अः
  • अरविन्दः कन्दुकम् अगृह्णात्।

हिन्दी में अर्थ​

अरविंद (नाम)

Meaning in English

Arvind (name)