संस्कृत शब्द​ अपिबन् का अर्थ (Meaning of Samskrit word apiban)

अपिबन्

वर्णविच्छेदः – अ + प् + इ + ब् + अ + न्
बहुवचनम्
  • रचना, रमा उमा च दुग्धम् अपिबन्।

हिन्दी में अर्थ​

पिया

Meaning in English

drank