संस्कृत शब्द​ अनुजा का अर्थ (Meaning of Samskrit word anujA)

अनुजा

वर्णविच्छेदः – अ + न् + उ + ज् + आ
एकवचनम् स्त्रीलिङ्गम् प्रथमा विभक्तिः
  • अनुजा कस्मिन् विश्वविद्यालये पाठयति? - सा नालंदा विश्वविद्यालये पाठयति।

हिन्दी में अर्थ​

छोटी बहन

Meaning in English

younger sister