संस्कृत शब्द​ अनुभवन् का अर्थ (Meaning of Samskrit word anubhavan)

अनुभवन्

वर्णविच्छेदः – अ + न् + उ + भ् + अ + व् + अ + न्
  • अतः सः अत्यन्तं दुःखम् अनुभवन् आसीत्।

हिन्दी में अर्थ​

अनुभव हो रहा

Meaning in English

feeling