संस्कृत शब्द​ अहङ्कारी का अर्थ (Meaning of Samskrit word aha~NkArI)

अहङ्कारी

वर्णविच्छेदः – अ + ह् + अ + ङ् + क् + आ + र् + ई
  • यद्यपि एषः अतीव बुद्धिमान्, परन्तु अहङ्कारी अपि।

हिन्दी में अर्थ​

अहंकारी

Meaning in English

egotistical