संस्कृत शब्द​ अगृह्णात् का अर्थ (Meaning of Samskrit word agRRihNAt)

अगृह्णात्

वर्णविच्छेदः – अ + ग् + ऋ + ह् + ण् + आ + त्
एकवचनम् पुरुषः — प्रथमः परस्मैपदम् क्रियापदम् लङ्लकारः
  • अरविन्दः कन्दुकम् अगृह्णात्।

हिन्दी में अर्थ​

ली

Meaning in English

took