संस्कृत शब्द​ अगच्छन् का अर्थ (Meaning of Samskrit word agachChan)

अगच्छन्

वर्णविच्छेदः – अ + ग् + अ + च् + छ् + अ + न्
  • एकदा दश बालकाः स्नानाय नदीम् अगच्छन्।
  • सर्वे जनाः अगच्छन्।

हिन्दी में अर्थ​

गए

Meaning in English

went