संस्कृत शब्द​ आगच्छन् का अर्थ (Meaning of Samskrit word AgachChan)

आगच्छन्

वर्णविच्छेदः – आ + ग् + अ + च् + छ् + अ + न्
बहुवचनम्
  • अध्यापिकाः छात्रैः सह आगच्छन्।
  • सायंकाले तस्य अनेकानि मित्राणि गृहम् आगच्छन्।

हिन्दी में अर्थ​

आईं, आए थे

Meaning in English

came