संस्कृत शब्द​ अध्ययनेन का अर्थ (Meaning of Samskrit word adhyayanena)

अध्ययनेन

वर्णविच्छेदः – अ + ध् + य् + अ + य् + अ + न् + ए + न् + अ
  • सः अध्ययनेन अत्र वसति।

हिन्दी में अर्थ​

अध्ययन के लिए

Meaning in English

for study