संस्कृत शब्द​ अध्यायाः का अर्थ (Meaning of Samskrit word adhyAyAH)

अध्यायाः

वर्णविच्छेदः – अ + ध् + य् + आ + य् + आः
  • अम्ब! भगवद्गीतायां कति अध्यायाः सन्ति? — अष्टादश अध्यायाः सन्ति।

हिन्दी में अर्थ​

अध्याय

Meaning in English

chapters