संस्कृत शब्द​ आश्रमः का अर्थ (Meaning of Samskrit word AshramaH)

आश्रमः

वर्णविच्छेदः – आ + श् + र् + अ + म् + अः
एकवचनम् पुँल्लिङ्गम् प्रथमा विभक्तिः
  • पुरातनकाले गङ्गातीरे कश्चन आश्रमः आसीत्।

हिन्दी में अर्थ​

तपस्वियों का निवास

Meaning in English

the abode of ascetics