संस्कृत शब्द​ आनेष्यति का अर्थ (Meaning of Samskrit word AneShyati)

आनेष्यति

वर्णविच्छेदः – आ + न् + ए + ष् + य् + अ + त् + इ
एकवचनम् पुरुषः — प्रथमः क्रियापदम्
  • मम अग्रजः नगरात् आगमिष्यति, मधुरम् आनेष्यति।

हिन्दी में अर्थ​

लाएँगे/लाएँगी

Meaning in English

will bring