संस्कृत शब्द​ छात्रैः का अर्थ (Meaning of Samskrit word ChAtraiH)

छात्रैः

वर्णविच्छेदः – छ् + आ + त् + र् + ऐः
  • अध्यापिकाः छात्रैः सह आगच्छन्।

हिन्दी में अर्थ​

छात्रों

Meaning in English

the students