संस्कृत रचना - गायत्री मन्त्र (Samskrit text - गायत्री मन्त्र)

गायत्री मन्त्र

ॐ भूर् भुवः स्वः तत् सवितुर्वरेण्यं ।
भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ॥