संस्कृत शब्दरूप - अङ्कितव्य (Samskrit Shabdroop - अङ्कितव्य)

अङ्कितव्य

अकारान्तः पुंलिङ्गः

विभक्तिः एकवचनम् द्विवचनम् बहुवचनम्
प्रथमा

अङ्कितव्यः

अङ्कितव्यौ

अङ्कितव्याः

द्वितीया

अङ्कितव्यम्

अङ्कितव्यौ

अङ्कितव्यान्

तृतीया

अङ्कितव्येन

अङ्कितव्याभ्याम्

अङ्कितव्यैः

चतुर्थी

अङ्कितव्याय

अङ्कितव्याभ्याम्

अङ्कितव्येभ्यः

पञ्चमी

अङ्कितव्यात् / अङ्कितव्याद्

अङ्कितव्याभ्याम्

अङ्कितव्येभ्यः

षष्ठी

अङ्कितव्यस्य

अङ्कितव्ययोः

अङ्कितव्यानाम्

सप्तमी

अङ्कितव्ये

अङ्कितव्ययोः

अङ्कितव्येषु

सम्बोधनम्

हे अङ्कितव्य!

हे अङ्कितव्यौ!

हे अङ्कितव्याः!