संस्कृत शब्दरूप - अन्तरङ्ग (Samskrit Shabdroop - अन्तरङ्ग)

अन्तरङ्ग

अकारान्तः पुंलिङ्गः

विभक्तिः एकवचनम् द्विवचनम् बहुवचनम्
प्रथमा

अन्तरङ्गः

अन्तरङ्गौ

अन्तरङ्गाः

द्वितीया

अन्तरङ्गम्

अन्तरङ्गौ

अन्तरङ्गान्

तृतीया

अन्तरङ्गेण

अन्तरङ्गाभ्याम्

अन्तरङ्गैः

चतुर्थी

अन्तरङ्गाय

अन्तरङ्गाभ्याम्

अन्तरङ्गेभ्यः

पञ्चमी

अन्तरङ्गात् / अन्तरङ्गाद्

अन्तरङ्गाभ्याम्

अन्तरङ्गेभ्यः

षष्ठी

अन्तरङ्गस्य

अन्तरङ्गयोः

अन्तरङ्गाणाम्

सप्तमी

अन्तरङ्गे

अन्तरङ्गयोः

अन्तरङ्गेषु

सम्बोधनम्

हे अन्तरङ्ग!

हे अन्तरङ्गौ!

हे अन्तरङ्गाः!