संस्कृत शब्द​ युवकौ का अर्थ (Meaning of Samskrit word yuvakau)

युवकौ

वर्णविच्छेदः – य् + उ + व् + अ + क् + औ
द्विवचनम् पुँल्लिङ्गम् विभक्तिः — प्रथमा
  • अपरस्मिन् दिने द्वौ युवकौ आगतवन्तौ।

हिन्दी में अर्थ​

दो युवक

Meaning in English

two young men