संस्कृत शब्द​ युवा का अर्थ (Meaning of Samskrit word yuvA)

युवा

वर्णविच्छेदः – य् + उ + व् + आ
एकवचनम् पुँल्लिङ्गम् प्रथमा विभक्तिः
  • युवा पितुः आह्वानं स्व्यकरोत्।

हिन्दी में अर्थ​

युवक

Meaning in English

a young man