संस्कृत शब्द​ यन्त्रवत् का अर्थ (Meaning of Samskrit word yantravat)

यन्त्रवत्

वर्णविच्छेदः – य् + अ + न् + त् + र् + अ + व् + अ + त्
  • सः यन्त्रवत् कार्यं करोति।

हिन्दी में अर्थ​

यन्त्र के समान​

Meaning in English

like a machine