संस्कृत शब्द​ यच्छामि का अर्थ (Meaning of Samskrit word yachChAmi)

यच्छामि

वर्णविच्छेदः – य् + अ + च् + छ् + आ + म् + इ
एकवचनम् पुरुषः — उत्तमः क्रियापदम्
  • अहम् एतस्यै फलं यच्छामि।

हिन्दी में अर्थ​

देता हूँ

Meaning in English

(I) give