संस्कृत शब्द​ व्यवहारः का अर्थ (Meaning of Samskrit word vyavahAraH)

व्यवहारः

वर्णविच्छेदः – व् + य् + अ + व् + अ + ह् + आ + र् + अः
  • तस्य परिशुद्धः व्यवहारः नितरां ख्यातः आसीत्।

हिन्दी में अर्थ​

व्यवहार

Meaning in English

behavior