संस्कृत शब्द​ विश्वस्य का अर्थ (Meaning of Samskrit word vishvasya)

विश्वस्य

वर्णविच्छेदः – व् + इ + श् + व् + अ + स् + य् + अ
एकवचनम् पुँल्लिङ्गम् विभक्तिः — षष्ठी मूलशब्दः — विश्व
  • विश्वस्य उपलब्धासु भाषासु संस्कृतभाषा प्राचीनतमा भाषास्ति।

हिन्दी में अर्थ​

विश्व की

Meaning in English

of the world