संस्कृत शब्द​ विनयेन का अर्थ (Meaning of Samskrit word vinayena)

विनयेन

वर्णविच्छेदः – व् + इ + न् + अ + य् + ए + न् + अ
एकवचनम् पुँल्लिङ्गम् विभक्तिः — तृतीया
  • सर्वैः सह विनयेन व्यवहरतु।

हिन्दी में अर्थ​

नम्रता से

Meaning in English

with humility