संस्कृत शब्द​ वायुना का अर्थ (Meaning of Samskrit word vAyunA)

वायुना

वर्णविच्छेदः – व् + आ + य् + उ + न् + आ
एकवचनम् पुँल्लिङ्गम् विभक्तिः — तृतीया
  • एकदा द्रौपदी वायुना आनीतम् एकं सुन्दरं पुष्पम् ईक्षते।

हिन्दी में अर्थ​

वायु द्वारा

Meaning in English

by the wind