संस्कृत शब्द​ वणिक् का अर्थ (Meaning of Samskrit word vaNik)

वणिक्

वर्णविच्छेदः – व् + अ + ण् + इ + क्
एकवचनम् पुँल्लिङ्गम् प्रथमा विभक्तिः
  • वणिक् विक्रयणं करोति।

हिन्दी में अर्थ​

व्यापारी

Meaning in English

merchant, businessman