संस्कृत शब्द​ वृक्षः का अर्थ (Meaning of Samskrit word vRRikShaH)

वृक्षः

वर्णविच्छेदः – व् + ऋ + क् + ष् + अः
एकवचनम् पुँल्लिङ्गम् विभक्तिः — प्रथमा
  • एषः वृक्षः।
  • वृक्षः फलति।

हिन्दी में अर्थ​

वृक्ष, पेड़

Meaning in English

tree