संस्कृत शब्द​ उत्पन्नं का अर्थ (Meaning of Samskrit word utpannaM)

उत्पन्नं

वर्णविच्छेदः – उ + त् + प् + अ + न् + न् + अं
  • दुग्धात् उत्पन्नं तक्रं घृतं च स्वास्थ्यवर्धकम् इति वैद्याः कथयन्ति।

हिन्दी में अर्थ​

उत्पन्न

Meaning in English

produced